Warning: file_get_contents(/usr/local/apache2.4/htdocs/mlynska12.pl/content/_snippets/modules/orderform_cafemlynska/content_en.json): failed to open stream: No such file or directory in /usr/chroot/apache2.4/usr/local/apache2.4/htdocs/mlynska12.pl/site/templates/full.php on line 25
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ | Młyńska 12
PL
Newsletter
Our facilities

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Młyńska12.pl

1. Postanowienia wstępne
1.1. Młyńska12 jest serwisem, którego właścicielem jest F.F.I. Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Mogilnie (88-300), ul. 900-lecia 36, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000364185, REGON 300844504, NIP 779-23-34-966. Adres do korespondencji: Młyńska12, ul. Młyńska 12, 61-730 Poznań,
1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez F.F.I. Sp. z o.o w restrukturyzacji, za pośrednictwem serwisu internetowego Młyńska12.pl, korzystanie przez Użytkowników z serwisu oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
1.3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usługi oferowanej poprzez Serwis Młyńska12.pl, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia przesyłania danych.
1.4. Prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej do Serwisu Młyńska12.pl należą w całości do F.F.I. Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

2. Definicje
Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej, chyba, że z treści Regulaminu wyraźnie wynika inne znaczenie:
2.1.1 F.F.I Sp. z o.o. - F.F.I. Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Mogilnie (88-300), ul. 900-lecia 36, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000364185, REGON 300844504, NIP 779-23-34-966.
2.1.2 Młyńska12.pl - serwis internetowy prowadzony przez F.F.I. Sp. z o.o. w restrukturyzacji w ramach którego udostępniana jest sprzedaż biletów na wydarzenia.
2.1.3 Użytkownik - Podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał akceptacji Regulaminu, a także dokonał rezerwacji i zamówienia.
2.1.4 Wydarzenie – zorganizowane przez F.F.I. Sp. z o.o. za pośrednictwem Młyńska12.pl przedsięwzięcie w szczególności event, koncert, konferencja, impreza promocyjna, sportowa, kulturalna, kulinarna, integracyjna, koncert, festiwal i inne; Wydarzenie może być bezpłatne lub odpłatne.
2.1.5 Potwierdzenie w formie maila – dokument potwierdzający zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a F.F.I. Sp. z o.o. oraz uprawnienie do wzięcia udziału w Wydarzeniu.

3. Prawa i obowiązki Użytkownika oraz F.F.I. Sp. z o.o.
3.1. Użytkownik jest zobowiązany:
3.1.1. do dostarczenia zgodnych z prawdą i nie wprowadzających w błąd informacji w trakcie Rejestracji i korzystania z serwisu Młyńska12.pl.
3.1.2. w celu potwierdzenia rezerwacji do dokonania wpłaty pełnej kwoty wynikającej ze złożonej rezerwacji w ciągu 3 dni od założenia rezerwacji i przesłanie potwierdzenia na adres recepcja@mlynska12.pl.
3.1.3. brak wpłaty równoznaczny jest z anulacją rezerwacji.
3.2. F.F.I. Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do modyfikacji usług oferowanych w serwisie Młyńska12.pl oraz świadczenia usług różniących się od tych oferowanych w momencie rejestracji Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3.3. Właściciel obiektu Młyńska12, na którym odbywa się Wydarzenie może określić zasady korzystania z tego obiektu. W takim przypadku obowiązują one Uczestników przebywających na terenie obiektu. Zasady korzystania z obiektu mogą być udostępniane na stronie Wydarzenia.
3.3.1. Dodatkowo niektóre rodzaje Wydarzeń mogą być objęte dodatkowymi regulacjami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych.

4. Przetwarzanie danych osobowych
4.1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w punkcie POLITYKA PRYWATNOŚCI na stronie serwisu Młyńska12.pl

5. Zasady odpowiedzialności
5.1. F.F.I Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu błędnego użycia, niemożności użycia lub błędnego działania Serwisu z powodu siły wyższej lub winy Użytkownika lub z innych powodów niezawinionych przez F.F.I. Sp. z o.o.
5.2. F.F.I. Sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika danych nieprawdziwych.

6. Rezerwacje w serwisie Młyńska12.pl

6.1. Warunkiem skorzystania z serwisu Młyńska12.pl przez Użytkownika rezerwującego udział w wydarzeniu jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
6.2. Poprzez dokonanie rezerwacji na Wydarzenie przez Użytkownika powstaje stosunek umowny pomiędzy Użytkownikiem a F.F.I. Sp. z o.o.
6.3. F.F.I. Sp. z o.o. oświadcza, że jest organizatorem Wydarzeń dostępnych w serwisie Młyńska12.pl, chyba że co innego wyraźnie wynika z warunków określonych w Wydarzeniu.
6.4. Użytkownikom nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem, zgodnie z art. 38 pkt 12) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827), stanowiącym, że prawo do odstąpienia od umów zawartych na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.


7. Formy płatności
7.1. W przypadku wykonywania przez F.F.I Sp. z o.o. usługi sprzedaży wydarzeń formy płatności mogą być następujące:
7.1.1. Płatność kartą płatniczą – płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych;
7.1.2. Szybki przelew – usługa płatności „szybkim przelewem” z dowolnego banku dostarczającego usługę tego typu, płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych
7.1.3. Zwykły przelew – przelew tradycyjny na rachunek F.F.I Sp. z o.o. (płatność off-line).
7.2. F.F.I Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za realizację i bezpieczeństwo transakcji przez dostawcę usług płatniczych, w tym za podanie przez Użytkownika numeru karty płatniczej na innych stronach internetowych, przy pomocy których dokonuje płatności.
7.3. W szczególności za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami kredytowymi przeprowadzonych na stronach internetowych operatora płatności odpowiada operator płatności zgodnie ze swoim regulaminem.
7.4. F.F.I. Sp. z o.o zastrzega, że poszczególne sposoby płatności mogą być niedostępne w przypadku niektórych Wydarzeń. Szczegółowe informacje na temat dostępnych form płatności udostępniane są Użytkownikowi na etapie rezerwacje. Wszelkie ewentualne koszty związane z dokonywaniem płatności, w trybie przewidzianym w niniejszym postanowieniu Regulaminu, ponosi Użytkownik.

8. Odpowiedzialność
8.1. Odpowiedzialność dotycząca Wydarzenia leży wyłącznie po stronie danego Organizatora.
8.2. Informacje na temat Wydarzeń, ilości dostępnych biletów, ceny biletu i formy płatności są określane przez Organizatora. EventLabs nie ma wpływu na jakość tych informacji.
8.3. Nazwę, adres oraz inne dane identyfikujące Organizatora Kupujący Bilet może uzyskać w serwisie Evenea.
8.4. EventLabs nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Organizatora w stosunku do Kupujących Bilet.

9. Koszty Biletu
9.1. Koszt zamówienia Biletu na Wydarzenie może przekroczyć cenę wskazaną na Bilecie. Koszt zamówienia Biletu jest uzależniony od ceny bazowej Biletu określonej przez Organizatora, wysokości podatku VAT i opłat pobieranych przez EventLabs określonych w Cenniku. W zależności od uzgodnień między EventLabs i Organizatorem Kupujący Bilet może ponosić koszty obsługi sprzedaży Biletów przez EventLabs (opłata za obsługę sprzedaży biletów).
9.2. Łączny Koszt zamówienia biletu, w tym wszystkie dodatkowe opłaty są natychmiast wymagalne do zapłaty po otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem.
9.3. Natychmiast po otrzymaniu płatności EventLabs wysyła Bilet na adres e-mail Kupującego.

10. Zwroty
10.1. W przypadku odwołania wydarzenia F.F.I Sp. z o.o. ponosi wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Użytkownikowi. W przypadku zmiany daty, o ile Użytkownik zażąda zwrotu środków F.F.I Sp. z o.o. ponosi również odpowiedzialność za zwrot środków lub za zgodą Użytkownika rekompensatę w postaci vouchera o równowartości poniesionych przez Użytkownika środków.

11. Zmiany regulaminu
11.1. F.F.I. Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana może dotyczyć w szczególności uruchomienia nowej wersji usług świadczonych w ramach serwisu Młyńska12.pl
11.2. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez F.F.I Sp. z o.o., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w serwisie Młyńska12.pl zmienionego Regulaminu. Wydarzenia rozpoczęte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
11.3. Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach w Regulaminie na stronie serwisu Młyńska12.pl. Jeśli Użytkownik nie sprzeciwia się stosowaniu zmienionych warunków w terminie, zmienione warunki uznaje się za przyjęte przez Użytkownika.

12. Postępowanie reklamacyjne
12.1. Użytkownik może złożyć reklamację co do usług świadczonych przez F.F.I. Sp. z o.o. w restrukturyzacji.
12.2. Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres kontaktowy podany w Wydarzeniu. Reklamacja powinna zawierać opis zgłaszanych zastrzeżeń.
12.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji F.F.I. Sp. z o.o. zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
12.4. F.F.I. Sp. z o.o. rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
12.5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany w reklamacji.
12.6. W wypadku, gdy Użytkownik będący konsumentem składa reklamację co do jakości usług oferowanych przez F.F..I. Sp. z o.o., a F.F.I. Sp. z o.o. nie uznaje roszczenia, Użytkownik może wówczas skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
12.7. Do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń należą m.in.
12.7.1. postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy Inspekcji Handlowej;
12.7.2. wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
12.7.3. interwencja powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
12.7.4. rozstrzyganie sporów on-line, za pomocą środków komunikacji elektronicznej
(ang. Online Dispute Resolution) przez podmioty ODR.

13. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.