EN
Newsletter
Nasze obiekty

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Młyńska12.pl

1. Postanowienia wstępne
1.1. Młyńska12 jest serwisem, którego właścicielem jest TWELVE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mogilnie, ul. 900-Lecia 36,  88-300 Mogilno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego pod numerem KRS 0001027433, posiadającą numer REGON: 524883844, NIP: 5571708166. Adres do korespondencji: Młyńska12, ul. Młyńska 12, 61-730 Poznań,
1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez Twelve Sp. z o.o., za pośrednictwem serwisu internetowego Młyńska12.pl, korzystanie przez Użytkowników z serwisu oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
1.3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usługi oferowanej poprzez Serwis Młyńska12.pl, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia przesyłania danych.
1.4. Prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej do Serwisu Młyńska12.pl należą w całości do Twelve Sp. z o.o.

2. Definicje
Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej, chyba, że z treści Regulaminu wyraźnie wynika inne znaczenie:
2.1.1 Twelve Sp. z o.o. - TWELVE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mogilnie, ul. 900-Lecia 36,  88-300 Mogilno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego pod numerem KRS 0001027433, posiadającą numer REGON: 524883844, NIP: 5571708166
2.1.2 Młyńska12.pl - serwis internetowy prowadzony przez Twelve Sp. z o.o. w ramach którego udostępniana jest sprzedaż biletów na wydarzenia.
2.1.3 Użytkownik - Podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał akceptacji Regulaminu, a także dokonał rezerwacji i zamówienia.
2.1.4 Wydarzenie – zorganizowane przez Twelve Sp. z o.o. za pośrednictwem Młyńska12.pl przedsięwzięcie w szczególności event, koncert, konferencja, impreza promocyjna, sportowa, kulturalna, kulinarna, integracyjna, koncert, festiwal i inne; Wydarzenie może być bezpłatne lub odpłatne.
2.1.5 Potwierdzenie w formie maila – dokument potwierdzający zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Twelve Sp. z o.o. oraz uprawnienie do wzięcia udziału w Wydarzeniu.

3. Prawa i obowiązki Użytkownika oraz Twelve Sp. z o.o.
3.1. Użytkownik jest zobowiązany:
3.1.1. do dostarczenia zgodnych z prawdą i nie wprowadzających w błąd informacji w trakcie Rejestracji i korzystania z serwisu Młyńska12.pl.
3.1.2. w celu potwierdzenia rezerwacji do dokonania wpłaty pełnej kwoty wynikającej ze złożonej rezerwacji w ciągu 3 dni od założenia rezerwacji i przesłanie potwierdzenia na adres recepcja@mlynska12.pl.
3.1.3. brak wpłaty równoznaczny jest z anulacją rezerwacji.
3.2. Twelve Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do modyfikacji usług oferowanych w serwisie Młyńska12.pl oraz świadczenia usług różniących się od tych oferowanych w momencie rejestracji Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3.3. Właściciel obiektu Młyńska12, na którym odbywa się Wydarzenie może określić zasady korzystania z tego obiektu. W takim przypadku obowiązują one Uczestników przebywających na terenie obiektu. Zasady korzystania z obiektu mogą być udostępniane na stronie Wydarzenia.
3.3.1. Dodatkowo niektóre rodzaje Wydarzeń mogą być objęte dodatkowymi regulacjami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych.

4. Przetwarzanie danych osobowych
4.1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w punkcie POLITYKA PRYWATNOŚCI na stronie serwisu Młyńska12.pl

5. Zasady odpowiedzialności
5.1. Twelve Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu błędnego użycia, niemożności użycia lub błędnego działania Serwisu z powodu siły wyższej lub winy Użytkownika lub z innych powodów niezawinionych przez Twelve Sp. z o.o.
5.2. Twelve Sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika danych nieprawdziwych.

6. Rezerwacje w serwisie Młyńska12.pl

6.1. Warunkiem skorzystania z serwisu Młyńska12.pl przez Użytkownika rezerwującego udział w wydarzeniu jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
6.2. Poprzez dokonanie rezerwacji na Wydarzenie przez Użytkownika powstaje stosunek umowny pomiędzy Użytkownikiem a Twelve Sp. z o.o.
6.3. Twelve Sp. z o.o. oświadcza, że jest organizatorem Wydarzeń dostępnych w serwisie Młyńska12.pl, chyba że co innego wyraźnie wynika z warunków określonych w Wydarzeniu.
6.4. Użytkownikom nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem, zgodnie z art. 38 pkt 12) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827), stanowiącym, że prawo do odstąpienia od umów zawartych na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.


7. Formy płatności
7.1. W przypadku wykonywania przez Twelve Sp. z o.o. usługi sprzedaży wydarzeń formy płatności mogą być następujące:
7.1.1. Płatność kartą płatniczą – płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych;
7.1.2. Szybki przelew – usługa płatności „szybkim przelewem” z dowolnego banku dostarczającego usługę tego typu, płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych
7.1.3. Zwykły przelew – przelew tradycyjny na rachunek Twelve Sp. z o.o. (płatność off-line).
7.2. Twelve Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za realizację i bezpieczeństwo transakcji przez dostawcę usług płatniczych, w tym za podanie przez Użytkownika numeru karty płatniczej na innych stronach internetowych, przy pomocy których dokonuje płatności.
7.3. W szczególności za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami kredytowymi przeprowadzonych na stronach internetowych operatora płatności odpowiada operator płatności zgodnie ze swoim regulaminem.
7.4. Twelve Sp. z o.o zastrzega, że poszczególne sposoby płatności mogą być niedostępne w przypadku niektórych Wydarzeń. Szczegółowe informacje na temat dostępnych form płatności udostępniane są Użytkownikowi na etapie rezerwacje. Wszelkie ewentualne koszty związane z dokonywaniem płatności, w trybie przewidzianym w niniejszym postanowieniu Regulaminu, ponosi Użytkownik.

8. Odpowiedzialność
8.1. Odpowiedzialność dotycząca Wydarzenia leży wyłącznie po stronie danego Organizatora.
8.2. Informacje na temat Wydarzeń, ilości dostępnych biletów, ceny biletu i formy płatności są określane przez Organizatora.
8.3. Nazwę, adres oraz inne dane identyfikujące Organizatora Kupujący Bilet może uzyskać w serwisie Evenea.

10. Zwroty
10.1. W przypadku odwołania wydarzenia Twelve Sp. z o.o. ponosi wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Użytkownikowi. W przypadku zmiany daty, o ile Użytkownik zażąda zwrotu środków Twelve Sp. z o.o. ponosi również odpowiedzialność za zwrot środków lub za zgodą Użytkownika rekompensatę w postaci vouchera o równowartości poniesionych przez Użytkownika środków.

11. Zmiany regulaminu
11.1. Twelve Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana może dotyczyć w szczególności uruchomienia nowej wersji usług świadczonych w ramach serwisu Młyńska12.pl
11.2. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Twelve Sp. z o.o., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w serwisie Młyńska12.pl zmienionego Regulaminu. Wydarzenia rozpoczęte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
11.3. Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach w Regulaminie na stronie serwisu Młyńska12.pl. Jeśli Użytkownik nie sprzeciwia się stosowaniu zmienionych warunków w terminie, zmienione warunki uznaje się za przyjęte przez Użytkownika.

12. Postępowanie reklamacyjne
12.1. Użytkownik może złożyć reklamację co do usług świadczonych przez Twelve Sp. z o.o.
12.2. Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres kontaktowy podany w Wydarzeniu. Reklamacja powinna zawierać opis zgłaszanych zastrzeżeń.
12.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Twelve Sp. z o.o. zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
12.4. Twelve Sp. z o.o. rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
12.5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany w reklamacji.
12.6. W wypadku, gdy Użytkownik będący konsumentem składa reklamację co do jakości usług oferowanych przez Twelve Sp. z o.o., a Twelve Sp. z o.o. nie uznaje roszczenia, Użytkownik może wówczas skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
12.7. Do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń należą m.in.
12.7.1. postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy Inspekcji Handlowej;
12.7.2. wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
12.7.3. interwencja powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
12.7.4. rozstrzyganie sporów on-line, za pomocą środków komunikacji elektronicznej
(ang. Online Dispute Resolution) przez podmioty ODR.

13. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.